આ જાહેરાતની સમયમર્યાદા પૂર્ણ થયેલ છે. વધુ મહિતી માટે આયોગનો સંપર્ક કરો.
Click here for More Details ...
Advt.No GSSSB/201617/131
Post Fisheries Officer - Class - III
Class Class- III
Department Agriculture and Co-Operation Department
Description / Duties -
PayScale 9300- 34800 + Grade Pay 4200
Probation 5 Year
Age 18 To 35 Year
PH Description NA
Essential/Desirable Qualificaiton NA
Experience(If any) Description NA
Any Other Conditions NA