આ જાહેરાતની સમયમર્યાદા પૂર્ણ થયેલ છે. વધુ મહિતી માટે આયોગનો સંપર્ક કરો.
Click here for More Details ...
Advt.No GSSSB/201617/125
Post Electrical Sub Inspector - Class- III
Class Class- III
Department Energy and Petro Chemical Department
Description / Duties -
PayScale 9300- 34800 + Grade Pay 4200
Probation 5 Year
Age 18 To 35 Year
PH Description HH - Hearing Handicapped
Essential/Desirable Qualificaiton NA
Experience(If any) Description NA
Any Other Conditions NA