આ જાહેરાતની સમયમર્યાદા પૂર્ણ થયેલ છે. વધુ મહિતી માટે આયોગનો સંપર્ક કરો.
Click here for More Details ...
Advt.No GSSSB/202223/209
Post Work Assistant
Class III
Department ROADS AND BUILDING DEPARTMENT
Description / Duties -
PayScale 19950/- Fix Pay
Probation 5 Year
Age 18 To 34 Year
PH Description OL
Essential/Desirable Qualificaiton NA
Experience(If any) Description NA
Any Other Conditions NA