આ જાહેરાતની સમયમર્યાદા પૂર્ણ થયેલ છે. વધુ મહિતી માટે આયોગનો સંપર્ક કરો.
Click here for More Details ...
Advt.No GSSSB/201819/150
Post Clerk & Office Assistant - Class- III
Class III
Department Other
Description / Duties Clerk & Office Assistant - Class- III
PayScale 5200- 20200 + Grade Pay 1900 - Fix Pay - 19950 (7 th pay -19900 -63200)
Probation 5 Year
Age 18 - 33 Year
PH Description Ortho, Blind, Hearing Handicapped
Essential/Desirable Qualificaiton NA
Experience(If any) Description NA
Any Other Conditions NA