આ જાહેરાતની સમયમર્યાદા પૂર્ણ થયેલ છે. વધુ મહિતી માટે આયોગનો સંપર્ક કરો.
Click here for More Details ...
Advt.No GSSSB/201819/173
Post Supervisor Instructor (Civil Construction & Infrastructure Group) - Class - III
Class Class- III
Department LABOUR and EMPLOYMENT DEPARTMENT
Description / Duties -
PayScale 5200- 20200 + Grade Pay 2800 - ( Fix Pay - 31340 )
Probation 5 Year
Age 18 To 35 Year
PH Description Hearing Handicap Orthopaedics (BL, OL)
Essential/Desirable Qualificaiton NA
Experience(If any) Description NA
Any Other Conditions NA