આ જાહેરાતની સમયમર્યાદા પૂર્ણ થયેલ છે. વધુ મહિતી માટે આયોગનો સંપર્ક કરો.
Click here for More Details ...
Advt.No GSSSB/201819/161
Post Surveyor - Class- III
Class Class- III
Department INDUSTRIES and MINES DEPARTMENT
Description / Duties NA
PayScale 29200 - 92300 - ( Fix Pay - 31340 )
Probation 5 Year
Age 18 To 33 Year
PH Description NA
Essential/Desirable Qualificaiton NA
Experience(If any) Description NA
Any Other Conditions NA