આ જાહેરાતની સમયમર્યાદા પૂર્ણ થયેલ છે. વધુ મહિતી માટે આયોગનો સંપર્ક કરો.
Click here for More Details ...
Advt.No FOREST/202223/1
Post વનરક્ષક (Forest Guard) - 202223
Class III
Department FOREST and ENVIRONMENT DEPARTMENT
Description / Duties વનરક્ષક (Forest Guard)
PayScale As per finance department government of gujarat resolution No. Kharch/2002/57/(part-2)/Z.1 Dt.18/01/
Probation 5 years fix pay
Age As per Advt. Attached
PH Description As per Advt. Attached
Essential/Desirable Qualificaiton As per Advt. Attached
Experience(If any) Description NA
Any Other Conditions As per Advt. Attached