આ જાહેરાતની સમયમર્યાદા પૂર્ણ થયેલ છે. વધુ મહિતી માટે આયોગનો સંપર્ક કરો.
Click here for More Details ...
Advt.No GPSC/201617/4
Post Medical Officer Gujarat Health Services Class II
Class
Department Other
Description / Duties Medical Officer Gujarat Health Services Class II
PayScale
Probation
Age
PH Description
Essential/Desirable Qualificaiton
Experience(If any) Description
Any Other Conditions