આ જાહેરાતની સમયમર્યાદા પૂર્ણ થયેલ છે. વધુ મહિતી માટે આયોગનો સંપર્ક કરો.
Click here for More Details ...
Advt.No GPSC/201617/122
Post Private Secretary (English Stenographer, Grade-1), Class-2, (Special Recruitment-Schedule Tribe) State Services
Class 2
Department General Administrative Department
Description / Duties Private Secretary (English Stenographer, Grade-1), Class-2, (SR-ST) State Services (in the State Service in the Secretariat & other Offices)
PayScale Rs. 15600-39100 + Grade Pay Rs. 6600
Probation 2 years
Age Must not have completed 40 years as on the last date of receipt of the application
PH Description
Essential/Desirable Qualificaiton i. A degree in Mining Engineering with minimum 55%
Experience(If any) Description Not Applicable
Any Other Conditions Have about (05) Five years experience in the cadre of supervisor, inspecting or managerial in the field of mining or mineral administration or mineral legislation in the Government of the Gujarat or Government undertaking Board or Corporation or Limited Company established by Law in India or Mining Organisation.