આ જાહેરાતની સમયમર્યાદા પૂર્ણ થયેલ છે. વધુ મહિતી માટે આયોગનો સંપર્ક કરો.
Click here for More Details ...
Advt.No GPSC/201617/123
Post Clinical Psychologist, Class-2
Class Class-2
Department Health and Family Welfare
Description / Duties Clinical Psychologist, Class-2 201617 Other Details are to be mentioned by Branch in Detailed Advertisement
PayScale Rs. 9300-34800 + Grade Pay 4600
Probation 2 years
Age Not more than 39 years on the last date of the Advertisement. (34+Including the Age Relaxation of five years as par GAD NOTIFICATION Dated the 23 October,2015)
PH Description Disabled Candidates: Having disability of OA-One arm affected (Right or Left) OL-One leg (Right or Left), OLA- One leg and One arm affected, BL-Both legs affected but not arms, MW-Muscular weakness and limited physical endurance, BA-Both arms affecte
Essential/Desirable Qualificaiton (1) A Degree of Master of Philosophy in Clinical Psychology subject obtained from any of the Universities or institutions established or incorporated by or under the Central or a State Act in India; and recognized as such by the Rehabilitation Council of India. NOTE:- The Candidate appointed by direct selection shall be required to get himself registered under The Rehabilitation Council of India Act-1992 before joining duty if he/she not so registered. (2) Have adequate knowledge of Gujarati or Hindi or both. (3) Possess the basic knowledge of Computer application as prescribed in G.C.S.C. and R. (General) Rules, 1967 as amended from time to time
Experience(If any) Description Not Compulsory
Any Other Conditions Upper Age limit shall be relaxed as under: 1 General Category Women Candidates 05 Years 2 Women candidates of S.E.B.C , SC & ST Category 10 years (including 5 years relaxation of female reservation) 3 Ex Serviceman, including E.C.O. / S.S.C.O. Length of Military Service plus three years (Subject to maximum 40 years)