આ જાહેરાતની સમયમર્યાદા પૂર્ણ થયેલ છે. વધુ મહિતી માટે આયોગનો સંપર્ક કરો.
Click here for More Details ...
Advt.No GEMI/201718/4
Post Clerk cum Typist - 201718
Class III
Department Gujarat Environment Management Institute (GEMI)
Description / Duties Clerk cum Typist
PayScale 5200-20200 GP 1900 (Fixed pay Rs. 19950 for First Five Years)
Probation 1 Year
Age should not be less than 18 years and more than 35 of years of age
PH Description NA
Essential/Desirable Qualificaiton Should posses a Bachelor Degree from a Recognized University or Institute in Commerce, Arts, Law, Business Administration or Science
Experience(If any) Description NA
Any Other Conditions NA