આ જાહેરાતની સમયમર્યાદા પૂર્ણ થયેલ છે. વધુ મહિતી માટે આયોગનો સંપર્ક કરો.
Click here for More Details ...
Advt.No GEMI/201718/2
Post Assistant Environmental Engineer - 201718
Class II
Department Gujarat Environment Management Institute (GEMI)
Description / Duties Assistant Environmental Engineer
PayScale 9300-34800 GP 4600
Probation 2 Years
Age Should not be less than 18 years and more than 35 of years of age
PH Description NA
Essential/Desirable Qualificaiton Should posses a Bachelor Degree in Engineering from a University or Institute recognized by State/Central Government with first class in the Environmental Engineering or Civil Engineering with environment as elective or Chemical Engineering with environment as elective.
Experience(If any) Description NA
Any Other Conditions NA