આ જાહેરાતની સમયમર્યાદા પૂર્ણ થયેલ છે. વધુ મહિતી માટે આયોગનો સંપર્ક કરો.
Click here for More Details ...
Advt.No GEMI/201718/1
Post Deputy Environmental Engineer - 201718
Class II
Department Gujarat Environment Management Institute (GEMI)
Description / Duties Deputy Environmental Engineer
PayScale 9300-34800 GP 5400
Probation 2 Years
Age Should not be less than 21 years and more than 40 of years of age
PH Description NA
Essential/Desirable Qualificaiton Should posses a Bachelor Degree in Engineering from a University or Institute recognized by State/Central Government with first class in the Environmental Engineering or Civil Engineering with environment as elective or Chemical Engineering with environment as elective AND minimum 5 years experience in different aspects of Environmental Management and Pollution Control OR Master’s degree in Environmental Engineering/Environmental Management with minimum 3 years experience in different aspects of Environmental Management and Pollution Control.
Experience(If any) Description Minimum 5 years experience in different aspects of Environmental Management and Pollution Control OR Master’s degree in Environmental Engineering/Environmental Management with minimum 3 years experience in different aspects of Environmental Management and Pollution Control.
Any Other Conditions NA