આ જાહેરાતની સમયમર્યાદા પૂર્ણ થયેલ છે. વધુ મહિતી માટે આયોગનો સંપર્ક કરો.
Click here for More Details ...
Advt.No GEMI/201718/3
Post Senior Clerk - 201718
Class III
Department Gujarat Environment Management Institute (GEMI)
Description / Duties Senior Clerk
PayScale 5200-20200 GP 2400 (Fixed pay Rs. 19950 for First Five Years)
Probation 1 Year
Age should not be less than 21 years and more than 37 of years of age
PH Description NA
Essential/Desirable Qualificaiton Should posses a Bachelor Degree from a Recognized University or Institute in Commerce, Arts, Law, Business Administration or Science with first class and minimum 2 years experience in office routine work of accounts with reputed organization
Experience(If any) Description minimum 2 years experience in office routine work of accounts with reputed organization
Any Other Conditions NA