આ જાહેરાતની સમયમર્યાદા પૂર્ણ થયેલ છે. વધુ મહિતી માટે આયોગનો સંપર્ક કરો.
Click here for More Details ...
Advt.No BMC/202122/4
Post કાર્યપાલક ઇજનેર(સિવિલ) અને નાયબ કાર્યપાલક ઈજનેર(સિવિલ) - 202122
Class 1 & 2
Department Other
Description / Duties કાર્યપાલક ઇજનેર(સિવિલ) અને નાયબ કાર્યપાલક ઈજનેર(સિવિલ)
PayScale 56100-177500 & 53100-167800
Probation 2
Age as per advertisement
PH Description as per advertisement
Essential/Desirable Qualificaiton as per advertisement
Experience(If any) Description as per advertisement
Any Other Conditions as per advertisement