આ જાહેરાતની સમયમર્યાદા પૂર્ણ થયેલ છે. વધુ મહિતી માટે આયોગનો સંપર્ક કરો.
Click here for More Details ...
Advt.No BMC/202122/5
Post કાર્યપાલક ઇજનેર(પર્યાવરણ) અને નાયબ કાર્યપાલક ઈજનેર (પર્યાવરણ) - 202122
Class 1 & 2
Department Other
Description / Duties કાર્યપાલક ઇજનેર(પર્યાવરણ) અને નાયબ કાર્યપાલક ઈજનેર (પર્યાવરણ)
PayScale 56100-177500 & 53100-167800
Probation 2
Age as per advertisement
PH Description as per advertisement
Essential/Desirable Qualificaiton as per advertisement
Experience(If any) Description as per advertisement
Any Other Conditions as per advertisement