આ જાહેરાતની સમયમર્યાદા પૂર્ણ થયેલ છે. વધુ મહિતી માટે આયોગનો સંપર્ક કરો.
Click here for More Details ...
Advt.No BMC/202122/6
Post નાયબ કાર્યપાલક ઇજનેર(ઇલે/મિકે) - 202122
Class 2
Department Other
Description / Duties નાયબ કાર્યપાલક ઇજનેર(ઇલે/મિકે)
PayScale 53100-167800
Probation 2
Age જાહેરાત મુજબ
PH Description જાહેરાત મુજબ
Essential/Desirable Qualificaiton જાહેરાત મુજબ
Experience(If any) Description YES
Any Other Conditions NO