આ જાહેરાતની સમયમર્યાદા પૂર્ણ થયેલ છે. વધુ મહિતી માટે આયોગનો સંપર્ક કરો.
Click here for More Details ...
Advt.No BMC/202122/8
Post ટેકનિકલ આસિસ્ટન્ટ(ઇલે/મિકે) - 202122
Class 3
Department Other
Description / Duties ટેકનિકલ આસિસ્ટન્ટ(ઇલે/મિકે)
PayScale 5200-20200+2800
Probation 5
Age જાહેરત મુજબ
PH Description જાહેરત મુજબ
Essential/Desirable Qualificaiton જાહેરત મુજબ
Experience(If any) Description NO
Any Other Conditions NO