આ જાહેરાતની સમયમર્યાદા પૂર્ણ થયેલ છે. વધુ મહિતી માટે આયોગનો સંપર્ક કરો.
Click here for More Details ...
Advt.No BMC/202021/4
Post ફાર્માસિસ્ટ - 202021
Class 3
Department Other
Description / Duties ફાર્માસિસ્ટ
PayScale 5200-20200+2800
Probation 5
Age જાહેરાત મુજબ
PH Description જાહેરાત મુજબ
Essential/Desirable Qualificaiton જાહેરાત મુજબ
Experience(If any) Description no
Any Other Conditions no