આ જાહેરાતની સમયમર્યાદા પૂર્ણ થયેલ છે. વધુ મહિતી માટે આયોગનો સંપર્ક કરો.
Click here for More Details ...
Advt.No BMC/202223/5
Post સેનેટરી સબ ઇન્સ્પેકટર - 202223
Class 3
Department Other
Description / Duties સેનેટરી સબ ઇન્સ્પેકટર
PayScale 29200-92300
Probation 5
Age જાહેરાત મુજબ
PH Description જાહેરાત મુજબ
Essential/Desirable Qualificaiton જાહેરાત મુજબ
Experience(If any) Description જાહેરાત મુજબ
Any Other Conditions જાહેરાત મુજબ