આ જાહેરાતની સમયમર્યાદા પૂર્ણ થયેલ છે. વધુ મહિતી માટે આયોગનો સંપર્ક કરો.
Click here for More Details ...
Advt.No BMC/202223/20
Post મલ્ટી પર્પઝ હેલ્થ વર્કર - 202223
Class 3
Department Other
Description / Duties મલ્ટી પર્પઝ હેલ્થ વર્કર
PayScale 19900-63200
Probation 5
Age જાહેરાત મુજબ
PH Description જાહેરાત મુજબ
Essential/Desirable Qualificaiton જાહેરાત મુજબ
Experience(If any) Description no
Any Other Conditions no