આ જાહેરાતની સમયમર્યાદા પૂર્ણ થયેલ છે. વધુ મહિતી માટે આયોગનો સંપર્ક કરો.
Click here for More Details ...
Advt.No BMC/202324/14
Post લાઈવ સ્ટૉક ઈન્સપેક્ટૅર - 202324
Class 3
Department Other
Description / Duties લાઈવ સ્ટૉક ઈન્સપેક્ટૅર
PayScale 25500-81100
Probation 5
Age જાહેરાત મુજબ
PH Description જાહેરાત મુજબ
Essential/Desirable Qualificaiton જાહેરાત મુજબ
Experience(If any) Description NO
Any Other Conditions NO