આ જાહેરાતની સમયમર્યાદા પૂર્ણ થયેલ છે. વધુ મહિતી માટે આયોગનો સંપર્ક કરો.
Click here for More Details ...
Advt.No SPIPA/202122/1
Post યુ.પી.એસ.સી. સિવિલ સર્વિસીઝ પરીક્ષા ૨૦૨૨ (IAS, IPS, IFS etc.) તાલીમવર્ગ ૨૦૨૧-૨૨
Class NA
Department General Administrative Department
Description / Duties યુ.પી.એસ.સી. સિવિલ સર્વિસીઝ પરીક્ષા ૨૦૨૨ (IAS, IPS, IFS etc.) તાલીમવર્ગ ૨૦૨૧-૨૨
PayScale NA
Probation NA
Age NA
PH Description NA
Essential/Desirable Qualificaiton NA
Experience(If any) Description NA
Any Other Conditions NA