આ જાહેરાતની સમયમર્યાદા પૂર્ણ થયેલ છે. વધુ મહિતી માટે આયોગનો સંપર્ક કરો.
Click here for More Details ...
Advt.No SPIPA/201819/1
Post કેન્દ્ર સરકારની કચેરીઓ અને જાહેર સાહસોની ભરતી પરીક્ષા (class 1-2 ) પ્રશિક્ષણવર્ગો ૨૦૧૮- ૧૯
Class Not Applicable
Department SPIPA,AHMEDABAD
Description / Duties કેન્દ્રમ સરકારની કચેરીઓ અને જાહેર સાહસોની ભરતી પરીક્ષા (class 1-2 ) પ્રશિક્ષણવર્ગો ૨૦૧૮- ૧૯ (આ ગુજરાત સરકાર ધ્વારા સંચાલિત પ્રશિક્ષણવર્ગ છે. નોકરી માટેની જાહેરાત નથી.) સરદાર પટેલ લોકપ્રશાસન સંસ્થા, અમદાવાદ ખાતે કેન્દ્રક સરકારની કચેરીઓ અને જાહેર સાહસોમાં વર્ગ-૧-રની ભરતીના કામે આઇ.બી.પી.એસ., આર.બી.આઇ., એસ.બી.આઇ., એલ.આઇ.સી., એસ.એસ.સી., આર.આર.બી. વગેરે જેવી જાહેર સ્પ૦ર્ઘાત્મ.ક પરીક્ષાની તૈયારી માટેના પ્રશિક્ષણવર્ગો ૨૦૧૮-૧૯માં ૫સંદ થવા માટેની પ્રવેશ પરીક્ષા માટે ઓનલાઇન અરજીપત્રકો મંગાવવામાં આવે છે.
PayScale Not Applicable
Probation Not Applicable
Age 1. ઓછા ૨૦ વર્ષ અને વધુમાં વધુ ર૮ વર્ષ સુધી, 2. સામાન્ય વર્ગ (General Category) ના ઉમેદવારોને ઉપલી વયમર્યાદામાં છુટછાટ મળવાપાત્ર થશે નહીં. 3. સામાજીક અને શૈક્ષણિક પછાતવર્ગ (SEBC) ના ઉમેદવારોને ઉપલી વયમર્યાદામાં વધુ ત્રણ વર્ષની છુટછાટ મળવાપાત્ર થશે. 4. અનુસૂચિત જાતિ (SC) અને અનુસૂચિત જનજાતિ (ST) ના ઉમેદવારોને ઉપલી વયમર્યાદામાં વધુ પાંચ વર્ષની છુટછાટ મળવાપાત્ર થશે. 5. અંધ ઉમેદવાર અને શારીરિક ખોડખાંપણ ઓછામાં ધરાવતા ઉમેદવારોને ઉપલી વયમર્યાદામાં વઘુમાં વઘુ દસ વર્ષની છુટછાટ મળવાપાત્ર થશે.
PH Description 5. અંધ ઉમેદવાર અને શારીરિક ખોડખાંપણ ઓછામાં ધરાવતા ઉમેદવારોને ઉપલી વયમર્યાદામાં વઘુમાં વઘુ દસ વર્ષની છુટછાટ મળવાપાત્ર થશે.
Essential/Desirable Qualificaiton NA
Experience(If any) Description NA
Any Other Conditions NA