આ જાહેરાતની સમયમર્યાદા પૂર્ણ થયેલ છે. વધુ મહિતી માટે આયોગનો સંપર્ક કરો.
Click here for More Details ...
Advt.No TRB/202122/2
Post TECHNICAL OPERATOR
Class 3
Department HOME DEPARTMENT
Description / Duties  To Establish Police wireless Communication and Secret Cipher Communication in whole state.  Maintenance and installation of Static and Mobile wireless Radio Communication Setup.  Repairs & maintenance of wireless equipment.  Purchase of modern communication equipment.  Monitoring and assurance of communication networks.  Inspection of wireless section in City/Dist./Units. Distribution, maintenance and installation of DFMD/HHMD for VVIP Bandobast.
PayScale 31,340/- Fixed.
Probation 5 year
Age 35 year
PH Description Acid Attack Victims (With No Other Disabilities). Leprosy Cured – LC
Essential/Desirable Qualificaiton (i) a bachelor's degree in Engineering or Technology in Electronics and Communication / Electronics and Telecommunication / Electronics Engineering/ Information Technology Computer Engineering/ Computer Science (minimum four year course) obtained from any of the Universities established or incorporated by or under the Central or a State Act in India: or any other Educational Institutions recognised as such e or declared to be deemed as a University under section 3 of the University Grants Commission Act, 1956: or: (ii) a diploma in Electronics and Communication / Electronics and Telecommunication / Electronics Engineering/ Information Technology / Computer Engineering obtained from Technical Examination Board or from any of the Universities established or incorporated by or under the Central or a State Act in India; or any other Educational Institution recognized as such or declared to be deemed as a University under section 3 of the University Grants Communication Act, 1956:
Experience(If any) Description NA
Any Other Conditions NA