આ જાહેરાતની સમયમર્યાદા પૂર્ણ થયેલ છે. વધુ મહિતી માટે આયોગનો સંપર્ક કરો.
Click here for More Details ...
Advt.No TRB/202122/3
Post POLICE SUB INSPECTOR (MOTOR TRANSPORT)
Class 3
Department HOME DEPARTMENT
Description / Duties  Repairing and Maintenance of Police Vehicles  Maintaining all kinds of records regarding Motor transport  Conduct Emergency and Qualified driver training and test of armed police constables  Prepare condemnation proposal of police vehicles .  Supervision on consumption of fuel by scrutinising petrol returns  Mechanical opinion of Accident vehicles  To Carry out inspection of M.T. Section of City. Districts /Units  Inspection of newly purchased police vehicles  To supervise functioning of three P.C.M.T. workshops  Departmental examination for Promotion & new Recruitment  To Organize technical training of Driver’s and Mechanical’s for various Vehicles.
PayScale 38,090/- Fixed.
Probation 5 year
Age 35 year
PH Description NA
Essential/Desirable Qualificaiton A bachelor's degree in Automobile Engineering or Mechanical Engineering of obtained from any of the Universities established or incorporated by or under the Central or a State Act in India or any other educational Institution recognized as such or to be declared as a deemed University under section 3 of the University Grants Commission Act, 1956
Experience(If any) Description NA
Any Other Conditions NA