આ જાહેરાતની સમયમર્યાદા પૂર્ણ થયેલ છે. વધુ મહિતી માટે આયોગનો સંપર્ક કરો.
Click here for More Details ...
Advt.No GSCSCL/201819/5
Post Senior Assistant-201819
Class Class-3
Department FOOD, CIVIL SUPPLIES and CONSUMER AFFAIRS DEPARTMENT
Description / Duties Senior Assistant
PayScale First Five Year Fix Rs.19,950/- (As per Govt.Rules)
Probation As Per Rules
Age As Per Detailed Advertisement.
PH Description NA
Essential/Desirable Qualificaiton As Per Detailed Advertisement.
Experience(If any) Description As Per Detailed Advertisement.
Any Other Conditions As Per Detailed Advertisement.