આ જાહેરાતની સમયમર્યાદા પૂર્ણ થયેલ છે. વધુ મહિતી માટે આયોગનો સંપર્ક કરો.
Click here for More Details ...
Advt.No COH/202021/101
Post Professor in Anatomy (11 Month Contract Basis), Commissionerate of Health, Medical Services and Medical Education
Class NA
Department COMMISSIONERATE OF HEALTH, MEDICAL SERVICES AND MEDICAL EDUCATION (Medical Education)
Description / Duties As Per Detailed Advertiement
PayScale NA
Probation 11 Month Contract
Age As Per Detailed Advertiement
PH Description As Per Detailed Advertiement
Essential/Desirable Qualificaiton As Per Detailed Advertiement
Experience(If any) Description As Per Detailed Advertiement
Any Other Conditions As Per Detailed Advertiement