આ જાહેરાતની સમયમર્યાદા પૂર્ણ થયેલ છે. વધુ મહિતી માટે આયોગનો સંપર્ક કરો.
Click here for More Details ...
Advt.No COH/201819/1
Post Staff Nurse Class-III Commissioner Of Health, Medical and Medical Education (Medical Services)
Class 3
Department Commissioner Of Health, Medical Services and Medical Education
Description / Duties NA
PayScale 31,340 Fix Pay
Probation 5 Years
Age 18-40 Years Max. Not Exceed 45 Years
PH Description 40-70% One Lower Limb Locomotor Disability
Essential/Desirable Qualificaiton NA
Experience(If any) Description NA
Any Other Conditions NA