આ જાહેરાતની સમયમર્યાદા પૂર્ણ થયેલ છે. વધુ મહિતી માટે આયોગનો સંપર્ક કરો.
Click here for More Details ...
Advt.No INFO/202021/1
Post સિનીયર સબ એડીટર, વર્ગ - ૩ અને માહિતી મદદનીશ, વર્ગ - ૩ - 202021
Class 3
Department INFORMATION AND BROADCASTING DEPARTMENT
Description / Duties સિનીયર સબ એડીટર, વર્ગ - ૩ અને માહિતી મદદનીશ, વર્ગ - ૩ - 202021
PayScale As per Detailed Advt
Probation Fix pAy 5 Years
Age As per Detailed Advt
PH Description As per Detailed Advt
Essential/Desirable Qualificaiton As per Detailed Advt
Experience(If any) Description NA
Any Other Conditions As per Detailed Advt