આ જાહેરાતની સમયમર્યાદા પૂર્ણ થયેલ છે. વધુ મહિતી માટે આયોગનો સંપર્ક કરો.
Click here for More Details ...
Advt.No GSRTC/201920/33
Post HEAD ART / LIDING HEAD-હેડ આર્ટ / લીડીંગ હેન્ડ (મીકેનીક)
Class CLASS-3
Department Other
Description / Duties AS PER ADVERTISEMENT
PayScale AS PER ADVERTISEMENT
Probation AS PER ADVERTISEMENT
Age 18 TO 35
PH Description NA
Essential/Desirable Qualificaiton માન્ય યુનિ./પોલીટેકનીકનો ડીપ્લોમા ઈન મીકેનીકલ અથવા ઓટોમોબાઈલ અથવા પ્રોડક્શન અથવા મેકાટ્રોનીક્સ એન્જીનીયરીંગનો કોર્ષ. વેલીડ એચ.પી.વી./એચ.ટી.વી. લાયસન્સ (નિમણૂંક થયેથી ૨ વર્ષમાં મેળવી લેવાનું રહેશે).
Experience(If any) Description NA
Any Other Conditions NA