આ જાહેરાતની સમયમર્યાદા પૂર્ણ થયેલ છે. વધુ મહિતી માટે આયોગનો સંપર્ક કરો.
Click here for More Details ...
Advt.No GSRTC/201920/32
Post CONDUCTOR
Class CLASS-3
Department Other
Description / Duties AS PER ADVERTISEMENT
PayScale AS PER ADVERTISEMENT
Probation AS PER ADVERTISEMENT
Age 18 TO 35
PH Description NA
Essential/Desirable Qualificaiton AS PER ADVERTISEMENT
Experience(If any) Description NA
Any Other Conditions NA