આ જાહેરાતની સમયમર્યાદા પૂર્ણ થયેલ છે. વધુ મહિતી માટે આયોગનો સંપર્ક કરો.
Click here for More Details ...
Advt.No GSRTC/201718/1
Post ડ્રાઇવર (Driver) for GSRTC - 201718
Class NA
Department Other
Description / Duties ડ્રાઇવર (Driver) for GSRTC
PayScale NA
Probation NA
Age NA
PH Description NA
Essential/Desirable Qualificaiton S.S.C.
Experience(If any) Description હેવી લાયસન્સ પછીનો ડીઝલ સહિતના ભારે વાહન ચલાવવાનો ઓછામા ઓછો ચાર વર્ષનો અનુભવ.
Any Other Conditions પ્રાદેશિક વાહન વ્યવહાર કચેરી તરફથી પબ્લીક વાહન ચલાવવાનું લાયસન્સ તથા બેઝ હોવો જરૂરી છે.