આ જાહેરાતની સમયમર્યાદા પૂર્ણ થયેલ છે. વધુ મહિતી માટે આયોગનો સંપર્ક કરો.
Click here for More Details ...
Advt.No GSRTC/201718/32
Post CONDUCTOR - 201718
Class NA
Department Other
Description / Duties CONDUCTOR
PayScale NA
Probation NA
Age NA
PH Description NA
Essential/Desirable Qualificaiton S.S.C.
Experience(If any) Description NA
Any Other Conditions પ્રાદેશિક વાહન વ્યવહાર કચેરી તરફથી મળેલ કંડકટર લાયસન્સ તથા બેઝ હોવો જરૂરી છે. વેલીડ ફર્સ્ટ એઇડ સર્ટિ.