આ જાહેરાતની સમયમર્યાદા પૂર્ણ થયેલ છે. વધુ મહિતી માટે આયોગનો સંપર્ક કરો.
Click here for More Details ...
Advt.No GSRTC/201819/4
Post જુનીયર આસીસ્ટન્ટ
Class CLASS-3
Department Other
Description / Duties AS PER ADVERTISMENT
PayScale AS PER ADVERTISEMENT
Probation 5 YEARS
Age 21 TO 35
PH Description AS PER ADVERTISEMENT
Essential/Desirable Qualificaiton કોઇપણ માન્ય યુનિવર્સિટીના સ્નાતક(૧૦+૨+૩ કે તેથી વધુ વર્ષનો કોર્ષ)
Experience(If any) Description NA
Any Other Conditions NA