આ જાહેરાતની સમયમર્યાદા પૂર્ણ થયેલ છે. વધુ મહિતી માટે આયોગનો સંપર્ક કરો.
Click here for More Details ...
Advt.No GSRTC/201819/2
Post ટ્રાફીક કંટ્રોલર
Class CLASS-3
Department Other
Description / Duties AS PER ADVERTISEMENT
PayScale AS PER ADVERTISEMENT
Probation 5 YEARS
Age 18 TO 33
PH Description AS PER ADVERTISEMENT
Essential/Desirable Qualificaiton એચ.એસ.સી. (ધોરણ – ૧૦ + ૨ પધ્ધતિ પ્રમાણે ધોરણ -૧૨ પાસ)
Experience(If any) Description NA
Any Other Conditions NA