આ જાહેરાતની સમયમર્યાદા પૂર્ણ થયેલ છે. વધુ મહિતી માટે આયોગનો સંપર્ક કરો.
Click here for More Details ...
Advt.No GSRTC/201819/7
Post ટ્રાફીક ઈન્સ્પેકટર (T.I.)
Class CLASS-3
Department Other
Description / Duties AS PER ADVERTISEMENT
PayScale AS PER ADVERTISEMENT
Probation AS PER ADVERTISEMENT
Age 21 TO 35
PH Description AS PER ADVERTISEMENT
Essential/Desirable Qualificaiton કોઇ પણ માન્ય યુનિવર્સિટીના સ્નાતક(૧૦+૨+૩ કે તેથી વધુ વર્ષનો કોર્ષ)
Experience(If any) Description NA
Any Other Conditions NA