Notice Board
...લોકરક્ષક કેડરની તા.૦૨/૧૨/૨૦૧૮ નારોજ યોજાનાર લેખિત પરીક્ષાના પ્રવેશપત્ર (કોલલેટર) તા.૨૦/૧૧/૨૦૧૮ નારોજ બપોર કલાકઃ ૧૩.૦૦ વાગ્યાથી OJAS ની વેબસાઇટ ઉપર ડાઉનલોડ કરી શકાશે. (વધુ વિગતો તા.૨૦/૧૧/૨૦૧૮ નારોજ OJASની વેબસાઇટ ઉપર અને ભરતી બોર્ડની વેબસાઇટ www.lrbgujarat2018.in ઉપર મૂકવામાં આવશે)
...ONE TIME REGISTRATION (OTR) એ માત્ર ઉમેદવારોને અરજી કરવા માટેની વધારાની સગવડ છે. આનો અર્થ એ નથી કે OTR કરવાથી જાહેરાત (જે તે જાહેરાત/કોઈપણ જાહેરાત) માટે અરજી થયેલ છે. ઉમેદવારે OJAS દ્વારા પ્રસિધ્ધ થયેલ જે તે જાહેરાત માટે OTR અથવા OTR વગર પોતાની અરજી તે જાહેરાત માટે અલગથી કરવાની રહેશે.
...GPSC (ગુજરાત જાહેર સેવા આયોગ) ને લગતી કોઇપણ જાહેરાત ની વિગતો/માહીતી માટે https://gpsc-ojas.gujarat.gov.in વેબસાઇટ નો ઉપયોગ કરવો.
...તમારો રોલ નબર જાણવા માટે અહી ક્લિક કરો
...તમારો કન્ફર્મેશન નબર જાણવા માટે અહી ક્લિક કરો