આ જાહેરાતની સમયમર્યાદા પૂર્ણ થયેલ છે. વધુ મહિતી માટે આયોગનો સંપર્ક કરો.
Click here for More Details ...
Advt.No GPSSB/202122/10
Post Village Panchayat Secretary (Talati cum Mantri) Class-III ગ્રામ પંચાયત સેક્રેટરી (તલાટી કમ મંત્રી) વર્ગ-૩
Class 3
Department PANCHAYATS, RURAL HOUSING and RURAL DEVELOPMENT DEPARTMENT
Description / Duties Village Panchayat Secretary (Talati cum Mantri) Class-III ગ્રામ પંચાયત સેક્રેટરી (તલાટી કમ મંત્રી) વર્ગ-૩
PayScale 19950 Fix pay
Probation 5 years fix pay
Age AS PER DETAILED ADVERTISEMENT
PH Description LV,D,HH,OA,OL,OAL,LC,DW,AAV,ASD(M),SLD,MI,MD(40-70)%
Essential/Desirable Qualificaiton AS PER DETAILED ADVERTISEMENT
Experience(If any) Description AS PER DETAILED ADVERTISEMENT
Any Other Conditions AS PER DETAILED ADVERTISEMENT